Generalforsamling 28/1 2021

Torsdag den 28. januar 2021 kl. 17.00 – 21.00 på Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Ø.

Brænder du for frivilligt socialt arbejde i Aalborg?
Vil du gerne være med til at skabe de bedst mulige rammer for det sociale frivillige arbejde?

Så skal du tage med til generalforsamling i Aalborg Frivilligråd torsdag den 28. januar, og gøre din indflydelse gældende.
Vi får besøg af Hans Stavnsager som fortæller hvordan man som forening kan sikre politisk indflydelse, hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre. Hvornår man skal inddrage hvem og hvordan man sikre at man har et godt og tæt forhold til politikkerne.

Du kan også høre meget mere om, hvad vi egentlig laver i Frivilligrådet og skulle du have lyst, til at påvirke vores arbejde og fokus, så har du der er frivillig i en social forening i Aalborg kommune både stemmeret, og muligheden for at stille forslag til generalforsamlingen, men også mulighed for selv at stille op til bestyrelsens arbejde. Så gør din indflydelse gældende, og kom til generalforsamling og stem for den det fokus du og din forening mener frivilligrådet skal tage

Det er gratis at deltage, men tilmelding til mad er nødvendigt
Tilmelding foregår via link: https://forms.gle/MgoWVVH1yx84fv7bA  
Tilmeldingsfrist er 21/1 2021

Indkommende forslag:
Indkommende forslag skal være formanden i hændende senest 14 dage før, generalforsamlingen så formanden skal have indkommende forsalg senest 14/1 2021. Indkommende forslag kan sendes til formandskab@aalborgfrivilligraad.dk

Spørgsmål:
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand Nanna Vejbæk på formandskab@aalborgfrivilligraad.dk

Program:
17.00 – 18.00 Velkomst og oplæg ved Hans Stavnsager
18.00 – 19.00 Spisning
19.00 – 20.00 Generalforsamling, dagsorden kan ses neden for

Dagsorden
1. Foredrag ved Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han er tidligere generalsekretær for Dansk Ungdoms Fællesråd. Foredrag om hvordan foreninger kan sikre politisk indflydelse
2. Mad
3. Valg af dirigent
4. Beretning v. formand Nanna Vejbæk
5. Økonomi v. Tove Pedersen, De Frivilliges Hus
6. Nye vedtægter
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Bilag 1. Nye vedtægter  

§ 1 Formål
Stk. 1. Der ønskes skabt de bedst mulige rammer for det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune. Aalborg Frivilligråd skal rådgive frivillige sociale foreninger/institutioner og enkeltpersoner og Aalborg Kommunes Sundheds og -Kultur forvaltning omkring udvikling, pleje og styring af disse rammer.

§ 2 Frivilligrådets opgaver
Stk. 1. Frivilligrådet skal
– sikre støtte til eksisterende frivilligt socialt arbejde
– medvirke til at fastholde og udvikle samarbejde mellem frivillige sociale foreninger,
– løbende vurdere frivilligpolitikken og retningslinier i Aalborg Kommune for uddeling af midler i.h.t. § 18 i Lov om Social Service,
– gennemse forvaltningens indstilling af støtte til frivilligt socialt arbejde (§18 midler) og komme med bemærkninger dertil.
– sikre godt samarbejde med De Frivilliges Hus og med de værende og senere etablerede forenings- og frivillighuse i Aalborg Kommune
– Mindst en gang om året afholdes møde mellem Aalborg Frivilligråd og Aalborg Kommunes politikere.
– Mindst hver 4. år afholdes stormøde med deltagelse af de frivillige sociale foreninger/institutioner og Aalborg Kommune.
– i  4. 1. kvartal at afholde generalforsamling, på hvilken der vælges medlemmer til Frivilligrådet.
– i samarbejde med Aalborg kommune at udpege modtageren af Aalborg Kommunes Frivilligpris, der overrækkes af rådmanden på Frivillig Fredag.
Stk.2. Frivilligrådet kan tage kontakt med andre, herunder andre frivilligråd og Center for Frivilligt Socialt Arbejde, herunder Fri Se (Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark), med henblik på at få belyst særlige emner.
Stk. 3. Frivilligrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners og/eller -foreningers forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
Stk.4. Frivilligrådet vejleder byrådet om spørgsmål inden for det frivillige sociale område og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører det frivillige sociale område.
Stk. 5. Frivilligrådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

§ 3 Frivilligrådets sammensætning
Stk. 1. Frivilligrådet sammensættes af 7 medlemmer, som vælges af og blandt borgere, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune. Valgperioden er to år.
Stk. 2. Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Suppleanterne kan deltage i rådets møder uden stemmeret.
Stk. 3. De Frivilliges Hus’ bestyrelse kan tilbydes en observationsplads, der besættes af et valgt medlem af De Frivilliges Hus’ bestyrelse.
Stk. 3. 4. Frivilligrådet bør sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige frivillige sociale grupper, herunder både voksne og børn.
Stk. 4. 5. Såfremt frivilligrådet skønner det nødvendigt, kan rådet supplere med ekstra medlemmer mellem to generalforsamlinger.

§ 4 Frivilligrådets legitimitet
Stk.1. Frivilligrådets øverste myndighed er generalforsamlingen, som er et møde med repræsentanter fra frivillige sociale foreninger/institutioner og enkeltpersoner i Aalborg Kommune.
Stk. 2. Det er Frivilligrådets ansvar hvert år i 4. 1. kvartal at gennemføre en generalforsamling med valg af bestyrelsesmedlemmer og at deltage i et dialogmøde mindst en gang årligt, samt mindst hver 4. år at deltage i stormøde med de frivillige sociale foreninger/institutioner og Aalborg Kommune.
Stk. 3. Frivilligrådet skal arbejde for gennemførelse af beslutninger, som er besluttet på generalforsamling eller evt. ekstraordinært generalforsamling.
Stk. 4. Indkaldelse til generalsamlinger sker ved annoncering i de medier der er tilgængelig for frivillige rådet så som digitalt nyhedsbrev Nyhedsbladet fra De Frivilliges Hus i Aalborg, samt egen hjemmeside og facebook. på deres hjemmeside og evt. i kalendere i avis m.v. Annoncering skal ske mindst 4 uger før generalforsamlingen.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag annonceres på De Frivilliges Hus’ hjemmeside i de medier der er tilgængelig for frivilligerådet så som digitalt nyhedsbrev, hjemmeside og facebook senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 50 personer, som udfører socialt frivilligt arbejde i Aalborg Kommune skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilket emne / hvilke emner, der ønskes behandlet
Stk. 2. Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter, at formanden har modtaget skriftlig begæring om afholdelse af et sådant ekstraordinært møde.
Stk. 3. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde, som indkaldelse til en ordinær generalforsamling.

§ 6 Frivilligrådets forretningsorden
Stk. 1. Frivilligrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand, hvert år på det første møde efter nyvalg. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget besætter de tre bestyrelsesposter, som Frvilligrådet har i bestyrelsen hos Frivillighuset.
Stk. 2. Der afholdes mindst fire ordinære møder årligt.
Stk. 3. Indkaldelse til møde kan ske på formandens eller to medlemmers initiativ.
Stk. 4. Frivilligrådet vurderer behov for og udarbejder evt. forslag til ændringer af vedtægter.                     
Stk. 5. formanden indkalder til bestyrelsesmøde i samråd med forretningsudvalget. Dette sker skriftligt med mindst 7 dages varsel. Der kan begæres ekstraordinært bestyrelsesmøde, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

§ 7 Budget
Bestyrelsen udarbejder et budget, der følger kalenderåret. For at give den nye bestyrelse størst mulig indflydelse, vedtages årets budget på det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 8 Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 4. medlemmer er til stede – heriblandt formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformands stemme afgørende

§ 7  9 Praktisk og økonomisk bistand
Stk. 1. De frivilliges Hus yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig og bogholderimæssig bistand.
Stk. 2. Sundheds- og Kulturforvaltningen støtter Frivilligrådet økonomisk af midler afsat til frivilligt socialt arbejde.

§ 8 10 Ændring af vedtægter
Stk. 1. Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling er for forslaget.
Stk. 2. Er antallet af afgivne stemmer over halvdelen og mindre end 2/3 kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med over halvdelen af de afgivne stemmer.

§ 9 11 Eksklusion
Stk. 1. Frivilligrådet kan ekskludere et bestyrelsesmedlem, som måtte modarbejde og/eller misbruge foreningens navn og/eller formål og intentioner. Det kræver, at alle øvrige bestyrelsesmedlemmer er enige heri.
Stk. 2. Beslutning om eksklusion skal stadfæstes eller omstødes på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 10 12 Frivilligrådets opløsning
Ophævelse af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede deltagere er enige heri på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum.
Stk. 3 1. Ved opløsning af Frivilligrådet overføres evt. tiloversblevne midler til  Aalborg Kommunes pulje for uddeling af midler i.h.t. § 18 i SEL (Service Loven – eller Lov om Social Service).

§ 11 13 Ikrafttrædelse
Stk. 1. De oprindelige vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 22. maj 2007 af personer, som anført i navneliste på næste sider.

Disse er sidst ændret den 5. november 2013.
Disse vedtægter træder i kraft 1. november 2017
Disse vedtægter er senest ændret 28. januar 2021 og træder i kraft 28. januar 2021

Bilag 2. Nuværende vedtægter

§ 1 Formål

Stk. 1. Der ønskes skabt de bedst mulige rammer for det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune. Aalborg Frivilligråd skal rådgive frivillige sociale foreninger/institutioner og enkeltpersoner og Aalborg Kommunes Sundheds og -Kultur forvaltning omkring udvikling, pleje og styring af disse rammer.

§ 2 Frivilligrådets opgaver

Stk. 1. Frivilligrådet skal – sikre støtte til frivilligt socialt arbejde – medvirke til at fastholde og udvikle samarbejde mellem frivillige sociale foreninger, – løbende vurdere frivilligpolitikken og retningslinier i Aalborg Kommune for uddeling af midler i.h.t. § 18 i Lov om Social Service, – gennemse forvaltningens indstilling af støtte til frivilligt socialt arbejde (§18 midler) og komme med bemærkninger dertil. – sikre godt samarbejde med De Frivilliges Hus og med de værende og senere etablerede forenings- og frivillighuse i Aalborg Kommune – Mindst en gang om året afholdes møde mellem Aalborg Frivilligråd og Aalborg Kommunes politikere. – Mindst hver 4. år afholdes stormøde med deltagelse af de frivillige sociale foreninger/institutioner og Aalborg Kommune. – i 4. kvartal at afholde generalforsamling, på hvilken der vælges medlemmer til Frivilligrådet. – i samarbejde med Aalborg kommune at udpege modtageren af Aalborg Kommunes Frivilligpris, der overrækkes af rådmanden på Frivillig Fredag.

Stk.2. Frivilligrådet kan tage kontakt med andre, herunder andre frivilligråd og Center for Frivilligt Socialt Arbejde, herunder Fri Se (Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark), med henblik på at få belyst særlige emner.

Stk. 3. Frivilligrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners og/eller -foreningers forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Stk.4. Frivilligrådet vejleder byrådet om spørgsmål inden for det frivillige sociale område og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører det frivillige sociale område.

Stk. 5. Frivilligrådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

§ 3 Frivilligrådets sammensætning

Stk. 1. Frivilligrådet sammensættes af 7 medlemmer, som vælges af og blandt borgere, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune. Valgperioden er to år.

Stk. 2. Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Suppleanterne kan deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 3. Frivilligrådet bør sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige frivillige sociale grupper, herunder både voksne og børn.

Stk. 4. Såfremt frivilligrådet skønner det nødvendigt, kan rådet supplere med ekstra medlemmer mellem to generalforsamlinger.

§ 4 Frivilligrådets legitimitet

Stk.1. Frivilligrådets øverste myndighed er generalforsamlingen, som er et møde med repræsentanter fra frivillige sociale foreninger/institutioner og enkeltpersoner i Aalborg Kommune.

Stk. 2. Det er Frivilligrådets ansvar hvert år i 4. kvartal at gennemføre en generalforsamling med valg af bestyrelsesmedlemmer og at deltage i et dialogmøde mindst en gang årligt, samt mindst hver 4. år at deltage i stormøde med de frivillige sociale foreninger/institutioner og Aalborg Kommune.

Stk. 3. Frivilligrådet skal arbejde for gennemførelse af beslutninger, som er besluttet på generalforsamling eller evt. ekstraordinært generalforsamling.

Stk. 4. Indkaldelse til generalsamlinger sker ved annoncering i Nyhedsbladet fra De Frivilliges Hus i Aalborg, på deres hjemmeside og evt. i kalendere i avis m.v. Annoncering skal ske mindst 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag annonceres på De Frivilliges Hus’ hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 50 personer, som udfører socialt frivilligt arbejde i Aalborg Kommune skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilket emne / hvilke emner, der ønskes behandlet

Stk. 2. Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter, at formanden har modtaget skriftlig begæring om afholdelse af et sådant ekstraordinært møde.

Stk. 3. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde, som indkaldelse til en ordinær generalforsamling.

§ 6 Frivilligrådets forretningsorden

Stk. 1. Frivilligrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Stk. 2. Der afholdes mindst fire ordinære møder årligt.

Stk. 3. Indkaldelse til møde kan ske på formandens eller to medlemmers initiativ.

Stk. 4. Frivilligrådet vurderer behov for og udarbejder evt. forslag til ændringer af vedtægter.

§ 7 Praktisk og økonomisk bistand

Stk. 1. De frivilliges Hus yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig og bogholderimæssig bistand.

Stk. 2. Sundheds- og Kulturforvaltningen støtter Frivilligrådet økonomisk af midler afsat til frivilligt socialt arbejde.

§ 8 Ændring af vedtægter

Stk. 1. Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling er for forslaget.

Stk. 2. Er antallet af afgivne stemmer over halvdelen og mindre end 2/3 kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med over halvdelen af de afgivne stemmer.

§ 9 Eksklusion

Stk. 1. Frivilligrådet kan ekskludere et bestyrelsesmedlem, som måtte modarbejde og/eller misbruge foreningens navn og/eller formål og intentioner. Det kræver, at alle øvrige bestyrelsesmedlemmer er enige heri.

Stk. 2. Beslutning om eksklusion skal stadfæstes eller omstødes på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 10 Frivilligrådets opløsning

Ophævelse af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede deltagere er enige heri på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum.

Stk. 3. Ved opløsning af Frivilligrådet overføres evt. tiloversblevne midler til Aalborg Kommunes pulje for uddeling af midler i.h.t. § 18 i SEL (Service Loven – eller Lov om Social Service).

§ 11 Ikrafttrædelse

Stk. 1. De oprindelige vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 22. maj 2007 af personer, som anført i navneliste på næste sider.

Flere gode historier

Offici ad qui blautent. Nonseque diam quibusant. Sedis et volume perro modioribus, cusame dolo vent, nos que aut as.