Eksempel på en rigtigt god §18 ansøgning

Vi har fået lov at vise jer et eksempel på en rigtigt god §18 ansøgning, alt om økonomi er fjernet, men ellers er det som ansøgningen er skrævet. Noget af det vi ligger stor vægt på og som gør denne ansøgning så god er at den forklare det sociale udsatte aspekt virkelig godt. Det sociale udsatte aspekt er noget vi vægter højt da §18 midlerne er til at nedbringe den sociale udsathed i Aalborg kommune.

Generelt om foreningen
Hvad er foreningens formål – som beskrevet i
foreningens vedtægter?

FrivilligAalborgs formål er at fremme integrationsprocessen for
flygtninge/indvandrere i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance
mellem flygtninge/indvandrere og den øvrige befolkning.

Hvad får målgrupperne ud af aktiviteterne?
Som det står i vores vedtægter, arbejder FrivilligAalborg målrettet på at fremme
integrationsprocessen for flygtninge/indvandrere og bygge bro til det omgivende
lokalsamfund. Vores Café Smukke Kulturer er omdrejningspunktet for en lang række
aktiviteter, hvor der er fokus på:

 • Socialt fællesskab og dialogskabende aktiviteter
 • Dansk kultur og samfundsforhold
 • Træning af det danske sprog og lektiehjælp
 • Hjælp til jobsøgning
 • Hverdagsrådgivning
 • Arrangementer for de frivillige ifbm. kompetenceudvikling
 • Sociale arrangementer for fx børnefamilier og kvinder
  Der drives sprog- og lektiecaféer flere steder i Aalborg, hvor der ydes vejledning
  mhp. at forbedre det danske sprog, skabe større udbytte af skolegang og øge
  chancerne for at klare sig godt i Danmark. Der er etableret Køkkenhaver flere
  steder, hvor der skabes et fællesskab via arbejdet i haven og dyrkning af
  grøntsager. Det er nødvendigt, at brugerne får et indblik i, hvordan jorden skal
  dyrkes i Danmark, da klimaet er anderledes her end i deres hjemlande. I aktiviteten
  Netværksvenner skabes der grobund for et solidt indblik i, hvordan danskerne lever,
  fordi der matches en-til-en – enten enkeltpersoner eller familier.
  Samlet set arbejder vi på mange forskellige måder for at skabe dialog og bygge bro
  til det omgivende samfund.

Hvilken aktivitet skal det ansøgte tilskud
anvendes til?

Det ansøgte beløb skal anvendes til:

 • Administration og PR
 • Generalforsamling
 • Bestyrelsesmøder
 • Møder for kontaktpersoner og aktivitetsfrivillige
 • Møder med samarbejdspartnere m.fl.
 • Netværksvenner
 • Kompetenceudvikling for frivillige
 • Etablerede Sprog- og lektiecaféer
 • Foreningsudflugter
 • Legelørdage
 • Café Smukke Kulturer
 • Jobklub
 • Medborgerhjælp
 • Mor/barn-lørdage
 • Markedsdag
 • Spis sammen-arrangementer
 • Kvindehygge
 • Køkkenhaver
 • KulturTours
 • Arrangement med Bydelssøstre
 • Decemberfest
 • Husleje og udgifter i Danmarksgade 52, 9000 Aalborg

Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Jobklubben. Denne aktivitet så dagens lys i februar 2018 og har
frem til dato været meget velbesøgt. Der ydes hjælp til jobsøgning i form af hjælp til
udformning af CV og jobansøgninger. Man kan også få gode råd til, hvordan man
forbereder sig på en jobsamtale. Man kan printe CV og ansøgning i Jobklubben.
Vejledningen foregår som udgangspunkt som en-til-en-samtaler, men i 2021 har vi
planer om at samle flere brugere, der alle vil lave det samme. Der er derfor
forskellige workshops i støbeskeen med emner som: Udformning af CV, søgning af
job på nettet via databaser og jobportaler mv. Der er et godt samarbejde med Jobog
Integrationshuset i Aalborg Kommune, og der afholdes samarbejdsmøder hen
over året. På denne måde sikres det, at brugerne får den bedst mulige vejledning.
Som noget nyt i 2021 ønsker vi i FrivilligAalborg at sætte mere fokus på kvindernes
integration og tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi ønsker derfor at lave et
arrangement med Razan Haugaard, der arbejder som projektleder i Fonden for
Socialt Ansvar, hvor hun står i spidsen for at integrere flygtninge- og
indvandrerkvinder i det danske samfund. Hendes fokus er, hvad der skal til for at
motivere kvinder til at komme ud på arbejdsmarkedet og opnå selvstændighed ad
denne vej. Målgruppen for arrangementet vil være frivillige, flygtninge og
indvandrere – både mænd og kvinder.
Der søges om midler til afholdelse af workshops (forplejning, betaling af/gaver til evt.
oplægsholdere og tolke). Desuden søges der midler til arrangementet med Razan
Haugaard (honorar, transport og forplejning).
Beløb: XX


Udgift: Rådgivning/ vejledning
Udgiftsbeskrivelse: Medborgerhjælpen. Denne rådgivning har eksisteret i 4 år, og
der opleves fortsat stor søgning til at få hjælp med forskellige problemer. Det kan
dreje sig om økonomiske spørgsmål – fx ifbm. skrivelser fra Udbetaling Danmark,
SKAT mv., og det kan være breve fra kommunen, som er svære at forstå. Ligeledes
ydes der hjælp til at søge boligstøtte, udforme ansøgning om enkeltydelser o.lign. I
særlige tilfælde tilbydes hjælp ved læge- og sygehusbesøg. Der søges om midler til
opkvalificering af frivillige og/eller brugere.
Beløb: XX


Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Mor/barn-lørdage: 2 lørdage hvor vi inviterer kvinder og børn
under 10 år.
Vi har tidligere måttet opgive at lave aktiviteter for kvinder og børn om
eftermiddagen eller aftenen på hverdage, fordi målgruppen ikke har haft mulighed
for at deltage på disse tidspunkter. Vi har nu fået mulighed for at lave to lørdage
med mor/barn aktiviteter, hvor vi vil tilbyde instruktion i forskellige former for
håndarbejde og syning – kombineret med indlæg om f.eks. børneopdragelse,
sundhed, pædagogisk leg og lignende. Der vil være pasning/beskæftigelse af
børnene. Der søges om midler til forplejning samt gaver til/betaling af evt.
oplægsholdere.
Beløb: XX


Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Markedsdag: En lørdag, hvor vi inviterer hele Aalborg til brunch,
og
hvor alle vores aktiviteter vil være stillet op i forskellige boder, så man kan gå rundt
og høre om alt det, man kan blive del af, ligesom der er underholdning for børnene.
Vi holdt det første arrangement af denne art i 2019 og havde i løbet af lørdagen
besøg af over 100 mennesker, hvor vi kom i varig kontakt med flere – både
danskere og flygtninge. Vi blev forhindret i at gennemføre arrangementet i 2020
grundet Corona. For 2021 har vi lavet en aftale med Røde Kors Aalborg om, at de
også deltager i dette, så vi kan give et samlet billede af vores integrationsarbejde i
Aalborg.
Beløb: XX


Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Spis Sammen: Den første tirsdag i måneden har vi et Spis-
Sammen-arrangement kl. 18-21 i forlængelse af åbningstiden i Café Smukke
Kulturer. Her deltager gerne mellem 75 og 100 mennesker i alle aldre – både
børnefamilier og enlige unge og voksne. Konceptet går ud på, at alle medbringer lidt
mad, som man så deles om. Dette rækker imidlertid ikke, da vi har mange enlige
mænd blandt deltagerne, som endnu ikke har
forstået dette helt. Det er derfor nødvendigt at bidrage med en del mad til bordet.
Coronaen har midlertidigt sat en stopper for den medbragte mad på buffetbord, så vi
har måttet indkøbe mad, der kan pakkes ind og serveres til den enkelte, så
smitterisiko minimeres. Dette arrangement fortsættes, til det igen er sikkert at lave
buffet. Der søges om midler til kaffe, te, sodavand, service, servietter, lidt bordpynt,
brød og andre madvarer.
Beløb: XX


Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Kvindehygge. Vi har tidligere med stor succes afholdt
kvindefester med fælles spisning, hygge og dans, hvor der kun var adgang for
kvinder og piger over 11 år. Corona har desværre sat en stopper for denne aktivitet i
2020, men vi håber, at 2021 igen vil give mulighed for to af disse sammenkomster.
Der er åbent for alle nationaliteter, og tanken er, at kvinderne i nogle timer kan
slappe af og glemme hverdagens mange gøremål for en stund. Døren bliver låst, og mange vælger derefter at lægge tørklædet. De foregående gange har man
medbragt mad til et fælles buffetbord, og håbet er, at det vil være muligt igen i 2021.
Hvis ikke, vil det være nødvendigt at købe mad, som kan pakkes ind til de enkelte
personer. Om det atter bliver tilrådeligt med at danse, må tiden vise, men ellers har
vi bankospil på programmet. Dette spil er en fin aktivitet til at få samtalen i gang ved
bordene. Som noget nyt vil vi desuden udvide sammenkomsten med en time, hvor
den første time vil bestå af et oplæg med relevans for kvindernes situation.
Vendsyssel Mavedanserforening har tidligere været med i planlægningen og
bidraget med frivilligt arbejde. Vi satser på, at dette fortsætter. Der søges om midler
til forplejning og præmier til bankospillet.
Beløb: XX


Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Oplæg om negativ social kontrol og isolation. Vi ønsker at
invitere Bydelssøstrene fra Vollsmose, som gør en frivillig indsats for at støtte
kvinder, som ofte er isolerede, og som det etablerede system har svært ved at nå.
Vi oplever, at dette også er tilfældet for manges vedkommende i Aalborg, og vi
ønsker med arrangementet at søge inspiration til at blive bedre til at nå netop denne
målgruppe. Der vil blive inviteret både medlemmer og brugere, og hensigten er på
dialogbasis at skabe et fundament, som kvinderne efterfølgende står tryggere på.
Arrangementet kan ikke stå alene, og vi vil derfor bestræbe os på at følge op på,
hvordan det går med kvinderne og fortsætte med at støtte dem. Bydelssøstrene
beskriver sig selv således: Bydelssøsteren lytter, formidler vigtige informationer og
bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe kvinden videre.
Bydelssøstrene har en empowermentorienteret tilgang og har fokus på at styrke
kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie. Der søges om midler til
forplejning, gaver til oplægsholderne og km-godtgørelse.
Beløb: XX


Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: KulturTours. Vi ønsker at lave forskellige ture i Aalborg, der viser
byens mange forskellige sider. Satsningen er 4 ture i 2021 med 20-30 deltagere pr.
gang. Det kan være: Det historiske Aalborg, Det religiøse Aalborg, Kvindernes
Aalborg, Mændenes Aalborg, Børnenes Aalborg mv. Kun fantasien sætter grænser
for, hvad vores dejlige by har at tilbyde, og vi ønsker at ramme forskellige
målgrupper – brede og smalle. Det skal være et tilbud til både vores medlemmer og
vores brugere, og overskriften er: Lær din by at kende og mød nye mennesker. Når
oplevelser deles, opstår der naturlige samtaler, som bidrager til en følelse af
forbundethed med hinanden. Det er vigtigt for vores brugere, at de har en
fornemmelse af at stå på et fundament og en fast platform i Danmark. Disse ture vil
kunne bidrage til dette og derved styrke integrationsprocessen i lokalsamfundet,
fordi man kommer til at føle sig mere hjemme i byen, når man får en viden og indsigt
i omgivelserne. I forbindelse med tilrettelæggelsen af turene vil der blive lagt vægt
på at samarbejde lokalt. Det kunne fx være et samarbejde med Historisk Museum
og Lokalhistorisk Arkiv i Aalborg. Der søges om midler til forplejning undervejs på
turene samt evt. entrébilletter.
Beløb: XX


Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Køkkenhaver. I 2020 har 8 familier haft køkkenhaver på
Syrenbakken i Nørresundby. Hver familie har en del af et drivhus på 90 m2 og en
have på friland. Arealet er udvidet til dobbelt størrelse. Beboerne på Syrenbakken
kan frit besøge haverne til glæde for alle parter. Endvidere er der etableret to haver i
Haveselskabet Engen i Skalborg, hvor der også er et lille drivhus. Aalborg
Kommunes plejecentre arrangerer udflugter til Engen og har stor fornøjelse af at
hilse på vores flittige flygtningefamilier i haverne. I 2021 forventes en udvidelse med
køkkenhaver ved plejecentret Lundbyescentret i Vejgaard, hvor der er 5 familier på
venteliste. Også her forventes en god kontakt til centrets beboere. Samlet set giver
køkkenhaverne anledning til gensidig glæde for både institutionsbeboere og
flygtningefamilierne med deraf følgende større livskvalitet, fordi man mødes med et
smil. Der søges om midler til den daglige drift, som består af udgifter til
kapillærkasser, plantesække, vand, frø, gødning samt planter.
Beløb: XX


Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Decemberfest. FrivilligAalborg har tidligere med stor succes
afholdt en decemberfest med deltagelse af 70-80 personer, som fordelte sig jævnt
på både flygtninge/indvandrere og danskere. De danske juletraditioner (juletræ,
julesange, pakkespil, andesteg, ris a la mande og mandelgaver) holdes i hævd og
præsenteres for vores målgruppe via samværet med danskere. Der ydes altid en
ihærdig indsats fra vores målgruppe for at synge med på de danske julesange, og
ad denne vej udbredes kendskabet til vores kultur ifbm. fejring af julen. De frivillige
og brugerne mødes her i et andet fællesskab end det vante, og der er meget at tale
om ved bordene, når forskellige traditioner udleves. Problemer og vanskeligheder i
hverdagen forsvinder for en stund, og man mødes blot som de mennesker, man er.
Vores arbejde bygger på tillid mellem de frivillige og målgruppen, og en sådan
sammenkomst er med til at konsolidere denne. Der søges om midler til forplejning,
gaver samt bordpynt.
Beløb: XX


Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Driftsomkostninger i Danmarksgade 52, 9000 Aalborg. Der
søges om midler til de driftsomkostninger, der udgør FrivilligAalborgs andel for
benyttelse af huset to gange ugentligt samt til møder og øvrige arrangementer på
denne integrationsplatform, hvor lokalerne danner rammen om rigtig mange af vores
aktiviteter: * Café Smukke Kulturer – åben hver tirsdag og torsdag kl. 16-19 * Sprog og
lektiecafé – åben hver tirsdag kl. 16-18 * Jobklubben – åben hver torsdag kl. 15-
17 * Medborgerhjælpen – åben hver torsdag kl. 17-19 * Spis sammen – den første
tirsdag i hver måned * Kvindehygge – 2 gange om året * Legelørdag – 3 gange om
året * Markedsdag – en gang om året * Diverse temaarrangementer – 3-4 om året *
Bestyrelsesmøder – 10-12 gange om året * Møder med nye frivillige – 4-6 gange om
måneden * Intromøder for nye netværkspersoner – flere gange om året * Møder for
netværksfamilier – 2 gange om året * Møder for kontaktpersoner og aktivitetsfrivillige – 2 gange om året * Møder for de frivillige i caféen – 4-5 gange om året * Møder i
Medborgerhjælpen – 2-3 gange om året * Møder i Jobklubben – 2-3 gange om året *
Øvrige møder med diverse samarbejdspartnere – 6-8 gange om året Uden disse
faste lokaler kan aktiviteterne ikke gennemføres.
Beløb: XX


Udgift: Administration f.eks. porto, kontorartikler m.m.
Udgiftsbeskrivelse: Udarbejdelse af PR-materialer: print af flyers, plakater, opslag,
visitkort mv., boost af annoncer på Facebook. Betaling af website + foreningsmail.
Dertil kommer netbankabonnement, nøglekortsbetaling samt negativ indlånsrente.
Beløb: XX


Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Generalforsamling. FrivilligAalborg afholder iflg. vedtægterne
ordinær generalforsamling en gang om året. Hertil inviteres medlemmerne af
foreningen, som pt. udgør 227 personer. Der søges om midler til forplejning.
Beløb: XX


Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Bestyrelsesmøder. Efter den ordinære generalforsamling
afholdes et konstituerende møde for den nyvalgte bestyrelse. Der afholdes 10-12
bestyrelsesmøder hen over året. Bestyrelsen forventes at bestå af 5-7 personer. Der
søges om midler til forplejning.
Beløb: XX


Udgift: Støtte-/ kontaktperson
Udgiftsbeskrivelse: Møder for kontaktpersoner og de frivillige i vores aktiviteter. Det
tilstræbes at afholde 2 årlige møder for disse personer. Hensigten er at give
mulighed for erfaringsudveksling, sparring og derigennem sikre
sammenhængskraften i foreningen. Disse møder kan også danne udgangspunkt for
nye tiltag i foreningen, da der er rig anledning til, at nye idéer kan luftes sammen
med bestyrelsen. Der søges om midler til forplejning.
Beløb: XX


Udgift: Øvrige udgifter
Udgiftsbeskrivelse: Møder med eksterne samarbejdspartnere. FrivilligAalborg er
med i forskelligenetværk og har også et godt samarbejde med Aalborg Kommune.
Der afholdes møder hen over året, og der søges om midler til forplejning.
Beløb: XX


Udgift: Selvhjælpsgrupper/ netværksgrupper
Udgiftsbeskrivelse: Netværksvenner: Disse bidrager til, at flygtninge og
flygtningefamilier kan opleve tryghed og trivsel og føle sig accepteret af
lokalsamfundet. Støtten fra netværksvennerne betyder, at flygtningene bliver bedre i
stand til at klare sig selv og dermed bedre kan integrere sig. I øjeblikket har
vi ca. 100 netværksrelationer men arbejder konstant på at finde flere danskere, der
har lyst til at gå ind i dette arbejde, da vi fortsat har over 50 familier/enkeltpersoner,
der venter på et match. I december har vi et julearrangement for netværksfamilier og
flygtninge, hvor vi laver julepynt og snakker om jul i Danmark. Dernæst oplever vi en
stor efterspørgsel fra netværksvennerne om mulighed for arrangerede udflugter med
deres flygtningevenner. Desuden har vi nu indgået et samarbejde med Røde Kors
Aalborg, så vi fremover driver Netværksvenner og Venner Viser Vej sammen med
det formål at bruge de frivillige bedst muligt til gavn for flygtningene.
Der søges om midler til forplejning for nuværende og kommende Netværkspersoner,
2-3 udflugter samt til forplejning og indkøb af materialer ved Julestuen.
Beløb: XX


Udgift: Kompetenceudvikling af frivillige
Udgiftsbeskrivelse: Hen over året afholder FrivilligAalborg forskellige
temaarrangementer, hvor fokus er på de frivilliges kompetenceudvikling, således at
de kan blive endnu bedre rustet til integrationsarbejdet med vores brugere.
Bestyrelsen indhenter i starten af året forslag til emner fra medlemmerne, således at
det føles vedkommende at deltage, hvilket også skaber en følelse af fællesskab.
Andre emner besluttes ud fra nationale tendenser, som har relevans for vores virke
som frivillige. Der søges om midler til oplægsholdere, gaver til evt. tolke samt
forplejning.
Beløb: XX


Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Sprog- og lektiecaféer. FrivilligAalborg har 5 caféer i Aalborg,
hvor børn, unge og voksne kan komme og få hjælp til lektier samt øve det danske
sprog. Caféerne afholder møder for de frivillige og små arrangementer op til
sommerferien og ved juletid. Der søges om midler til forplejning samt kopiering i
mindre omfang.
Beløb: XX


Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Foreningsudflugter. Ferier og helligdage kan føles meget lange
og indholdstomme for vores målgruppe. Særligt familier er ofte hårdt ramt, fordi
pengene ikke rækker til at give børnene de oplevelser, som deres danske
kammerater får. I 2020 har vi haft 4 ture i Zoologisk Have med i alt 260 forskellige
deltagere. Det var en stor succes og bidrog til integrationen på den måde, at frivillige
og brugere fik en oplevelse sammen, der kan danne baggrund for senere samtaler.
Turene bidrog også til, at brugerne kunne få en følelse af “at være som de andre”.
En rundspørge blandt vores frivillige viser stor opbakning til disse ture, og der er et
stort ønske om aktiviteter, hvor man foretager sig noget sammen med brugerne. I
2021 ønsker vi igen at kunne arrangere forskellige foreningsudflugter. Der søges om
midler til transport, entré og forplejning.
Beløb: XX


Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Legelørdage. FrivilligAalborg har tidligere med stor succes
afholdt disse arrangementer med deltagelse af 80-100 voksne og børn hver gang.
Tanken bag Legelørdag er at skabe et frikvarter for børnene, hvor de kan få lov til at
udfolde sig. Forældrene kan slappe af med en kop kaffe eller deltage i forskellige
aktiviteter, som de frivillige står for, sammen med børnene. Det kan være sanglege,
kreative værksteder, dans, bevægelse, ordlege og meget mere. Der er åbent for alle
nationaliteter, og vi gør hver gang en indsats for også at invitere danske børn. Vores
erfaring viser, at integration foregår godt i børnehøjde, hvor man er sammen om
noget. Arrangementerne i 2021 forventes afholdt i påske-, sommer- og
efterårsferien. Disse ferier er valgt, fordi børnene i vores målgruppe ofte ikke har de
samme muligheder for oplevelser i ferien sammen med deres forældre, som de
fleste andre børn har. En tur til forlystelsesparker som fx Fårup Sommerland koster
mange penge og er derfor ikke inden for rækkevidde. Vi ønsker med dette gratis
tilbud at lave et par fornøjelige timer, hvor børnene kan hygge sig og lege. Der
søges om midler til forplejning, evt. ekstern underholdning samt gaver til evt. tolke.
Beløb: XX


Udgift: Aktivitet
Udgiftsbeskrivelse: Café Smukke Kulturer: Denne café i Danmarksgade 52 er vores
base, som giver os mulighed for at lave mange forskellige aktiviteter. Selve caféen
er en åben café for alle interesserede med socialt samvær, samtaler på dansk,
forskellige spil og andre aktiviteter hver tirsdag og torsdag kl. 16-19. Den spiller en
vigtig rolle for flygtningene som et tilflugtssted, hvor de kan få ro og hjælp i deres
travle hverdag. Vi arbejder på at få så mange forskellige mennesker som muligt til at
benytte den, og vi vil også meget gerne have danskere til at komme, så det kan
blive en ægte integrationscafé. Dertil kommer, at Jobklubben, Medborgerhjælpen og
Sprog- og lektiecaféen er bundet ind i Café Smukke Kulturer – se beskrivelse heraf
andetsteds i ansøgningen. I denne Coronatid har vi oplevet, at hyggeelementet er
nedtonet, og at der i stedet kommer væsentligt flere med direkte brug for hjælp til
lektier, vanskelige breve, jobsøgning og lign. Ud over caféens faste åbningstider har
vi andre aktiviteter, som er tilknyttet caféen: Mor-barn-lørdage,
Kvindehygge, Spis sammen, Markedsdag og forskellige
temaarrangementer, som er beskrevet andetsteds i denne ansøgning. Der søges
om midler til forplejning, servietter, lys mv.
Beløb: XX

Det der gør den her ansøgning så god er:

 1. Den forklare det sociale aspekt
 2. Den svare på spørgsmålene der bliver stillet i skemaet
 3. Den har et meget overskueligt bugte så der er fuldt overblik over hvad der søges penge til og hvad der så støttes

Flere gode historier

Offici ad qui blautent. Nonseque diam quibusant. Sedis et volume perro modioribus, cusame dolo vent, nos que aut as.